طریقه نصب سنگریزه تاپ تایل

.تاپ تایل یا ورق سنگریزه روزر به طریقی که در این مطلب توضیح داده خواهد شد نصب می گردد. این مطلب با استفاده از وب سایت شیک فرم به شما ارائه می گردد. تاپ تایل انواع مختلفی داشته که در ادامه در مورد مشخصات فنی این مدل ها اطلاعاتی برای شما ارائه خواهد شد. سپس به صورت تصویری نحوه نصب تاپ تایل توضیح داده خواهد شد.

مشخصات فنی انواع مدلهای تاپ تایل

مشخصات فنی تاپ تایل مدل C

mmطول اصلی :1335

mmطول مفید : 1257

mmعرض مفید : 370

پوشش : 2/15 تایل درهرمترمربع

Kgوزن هرعدد :3

مشخصات فنی تاپ تایل مدل U

mmطول اصلی : 1318

mmطول مفید :1275

mmعرض مفید :365

پوشش :2/15تایل در هرمترمربع

Kgوزن هر عدد:3

مراحل نصب روزر تایل (ورق سنگریزه) به صورت تصویری

طریقه نصب تاپ تایل

طریقه نصب تاپ تایل

طریقه نصب تاپ تایل

طریقه نصب تاپ تایل

طریقه نصب تاپ تایل

اطلاعات بیشتر در ارتباط با سنگریزه روزر تاپ تایل را می توانید در صفحه معرفی این محصول مطالعه بفرمایید.

Menu
بالا