پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه: لشگرآباد

متریال: شینگل

علت استفاده از این محصول در سقف شیبدار: بخاطر حالت قوس پذیری که شینگل دارد.

مساحت پروژه:  400 متر مربع

کارفرما :جناب آقای مجید رنجبر

 

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها