پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه سقف شیروانی مدرن: چهار باغ

متریال: ورق سنگریزه

علت استفاده از این محصول در سقف شیبدار: به علت شیب زیاد

 کارفرما: مهندس دارابی

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها