پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه سقف شیبدارسرخاب- باغ آرش

متریال :آندوویلا قرمز

کارفرما:مهندس یزدی

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها