پوشش بام تخت جمشید

نقشه ی جهان
09121790195

پروژه 19- اجرای ورق سنگریزه در سقف شیبدار منحنی

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه سقف شیبدار: کردان-باغ آرین

متریال سقف شیروانی مدرنورق سنگریزه

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها