پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه:  استان تهران

متریال: شینگل

 علت استفاده از این محصول : قابلیت خمودگی که این محصول دارد

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها