پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه: فشم

متریال: شینگل

کارفرما : مهندس قربانی

متراژ : 260 متر

علت استفاده از این محصول : به دلیل زیبا بودن مدل  و رنگ خاصه این محصول زیبایی دوچندانی را به پروژه و سقف شیبدار میدهد.

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها