پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژه: میگون

متریال:  شینگل

کارفرما : جناب آقا مهندس کلهر

علت استفاده از این محصول : به علت تردد راحت تر در سقف شیبدار

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها