پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال: شینگل

محل پروژه : لواسان

کارفرما : مهندس پور خیاط

علت استفاده از این محصول : نظر طراحان

پروژه : استفاده از سقف شیبدار دارای چند شیب

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها