پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال شینگل

محل پروژه : کردان – جاده شنده

کارفرما : مهندس تقی نژاد

پیمانکار :جناب مهندس ابراهیمی و سرکارخانم حق نژاد

مساحت پروژه سقف شیبدار: 370 مترمربع

پروژه :سقف ویلا باشیب 90 درجه

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها