پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

متریال:  شینگل

محل پروژه : شمشک

کارفرما : مهندس سردارثنائی

مساحت اجرای سقف شیروانی: 2994.72

پروژه سقف نیم دایره

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها