پوشش بام تخت جمشید

پروژه های پوشش بام تخت جمشید

محل پروژ: شهرک طاووسیه

متریال: شینگل

کار فرما: مهندس حسین زاده – مهندس علی نژاد

 

سـایر پروژه ها

سـایر پروژه ها